Verloop van de procedure

Voordat de koper een klacht indient bij de Verzoeningscommissie AUTOMOTO, moet de koper van een nieuwe of tweedehandse auto of moto zich wenden tot zijn verkoper. Als zij onderling geen oplossing vinden, kan het geschil voor de Verzoeningscommissie AUTOMOTO gebracht worden.

Het moet gaan om een geschil tussen een consument en een onderneming (b2c), met uitsluiting van geschillen tussen ondernemingen (b2b) of tussen particulieren (c2c). De verkoper moet dus een Belgische professional zijn en het voertuig moet ingeschreven zijn op naam van een particulier, die Belgisch of buitenlands kan zijn (grensoverschrijdend geschil).

De aanvraag tot verzoening wordt gericht tot het secretariaat van de Commissie, ofwel online ofwel per post of fax, met een officieel formulier. Opdat de aanvraag volledig zou zijn, moet een zeker aantal documenten toegevoegd worden (bestelbon, bewijs van mislukking van de poging om het geschil op te lossen met de verkoper, Car-Pass voor tweedehandsvoertuigen,…).

Wanneer de aanvraag volledig is, ontvangt de eiser een ontvangstbevestiging waarvan de datum tot gevolg heeft dat de gemeenrechtelijke verjaringstermijn opgeheven wordt.

De verzoening moet plaatsvinden binnen een termijn van 90 werkdagen (eenmalig verlengbaar) volgend op de ontvangst van de volledige aanvraag. Eens deze termijn verstreken, is de aanvraag tot verzoening afgesloten.

Als de aanvraag ontvankelijk is, wordt elke partij verzocht om een eenmalige en niet-terugvorderbare financiële bijdrage te storten van € 80.

Vervolgens wordt een erkende bemiddelaar aangeduid door het secretariaat en deze is eerstelijns verantwoordelijk voor de verzoening van de partijen.

De invoerder (officiële vertegenwoordiger van de constructeur in België) mag tussenkomen gedurende de hele procedure. Hij wordt dan beschouwd als een in het geschil zijnde partij.

Als hij het nodig acht, mag de bemiddelaar eventueel en mits akkoord van de partijen, zich laten bijstaan door een expert voor technische of juridische vragen. Voordat hij tussenkomt, zal de expert een gedetailleerde offerte opmaken waarop de partijen hun akkoord moeten geven. Deze expertise heeft dezelfde waarde als een juridische expertise.

De bemiddelaar formuleert schriftelijke voorstellen die van die aard zijn dat ze de partijen tot een minnelijke schikking leiden. Indien de partijen overeenstemming bereiken en zich verzoenen, wordt het akkoord schriftelijk vastgelegd. Het akkoord vermeldt de kostenverdeling van de procedure en zo nodig, de expertise. Dit schriftelijke akkoord heeft de waarde van een overeenkomst en heeft tussen de partijen gezag van gewijsde.

In het geval dat de bemiddeling geleid door de bemiddelaar mislukt, behouden de partijen hun recht om zich tot het gerecht te wenden of om zich te richten tot de Verzoeningscommissie om tweedelijns tot een verzoening te proberen komen.

Ten laatste 14 dagen na indiening, verenigt de Commissie – op paritaire basis samengesteld uit de leden aangeduid door de automobilistenverenigingen en de beroepsvereniging van de auto- en motohandel – de partijen, die zich eventueel mogen laten bijstaan door een derde. De bemiddelaar die eerstelijns tussenkwam wordt eveneens gehoord door de Commissie.

Als de Commissie erin slaagt om de partijen te verzoenen, wordt er schriftelijk een verzoeningsakkoord vastgelegd. Dit akkoord vermeldt de kostenverdeling van de procedure en zo nodig, de expertise. Dit schriftelijke akkoord heeft de waarde van een overeenkomst en heeft tussen de partijen gezag van gewijsde.

In het geval dat de bemiddeling mislukt, zal de Commissie proberen aan de partijen een laatste schriftelijke en niet-bindende regeling van het geschil te formuleren.

Alle documenten uitgewisseld in het kader van de bemiddeling (met uitzondering van de expertise en het eventuele advies van de Commissie) blijven vertrouwelijk en kunnen niet meer gebruikt worden als de bemiddeling mislukt.

De duur van de procedure hangt voornamelijk af van de zorgvuldigheid van de partijen. Wanneer partijen klaar zijn om te handelen in overeenstemming met de regelgeving, wordt het dossier binnen een gemiddelde van 60 dagen afgesloten.

> Het volledige reglement van de procedure kan hier gedownload worden of op een duurzame drager van het secretariaat worden verkregen.