Oprichters

De Verzoeningscommissie AUTOMOTO werd door vier organisaties opgericht,
Twee van hen vertegenwoordigen de automobiel- en motoprofessionals:

TRAXIO

Mobility Retail and Technical Distribution
0452.914.477

FEBIAC

Belgische federatie van de auto- en tweewielerindustrie
0407.693.572

De twee andere organisaties vertegenwoordigen de automobilisten.

TOURING

0403.471.401

VAB

0436.267.594

Erkenning

De Verzoeningscommissie AUTOMOTO is erkend door de FOD Economie als “gekwalificeerde entiteit” voor de alternatieve regeling van geschillen op haar gebied.

> Federale bemiddelingsdienst

> Lijst van de ‘gekwalificeerde entiteiten’

> Onlinegeschillenbeslechting

De Verzoeningscommissie is ook partner van BELMED, een platform van de FOD Economie, dat toelaat om handelsgeschillen online op te lossen.

> BELMED

Financiering

De organisatie- en werkingskosten van de Verzoeningscommissie AUTOMOTO worden uitsluitend gefinancierd door haar oprichters. Er is geen enkele openbare subsidie toegekend aan de Commissie.
De financiële bijdrage, gevraagd aan de partijen van de bemiddeling, draagt bij tot de financiering van hun bemiddelingsprocedure en in het bijzonder tot de vergoeding van de bemiddelaar in hun dossier.

Bemiddelaar

De verzoening wordt eerstelijns bewerkstelligd door een bemiddelaar.

Wanneer een dossier ingediend en volledig is, duidt het secretariaat een bemiddelaar aan die aanvaard werd door de Verzoeningscommissie.

Aanvaarde bemiddelaars : Mv. Birgit Debruyn – De heren Erwin Degrève, Laurent du Jardin, Jean-Yves Leroux, Christophe Ragonig en Michel Renard

De aanvaarding op de lijst van de bemiddelaars wordt toegekend door de Verzoeningscommissie voor onbepaalde duur. De bemiddelaars kunnen zich terugtrekken of ontzet worden door de Commissie mits naleving van een redelijke opzeggingstermijn. De aanvaarding mag door de Commissie met onmiddellijke ingang ingetrokken worden wegens ernstige fout of (schuldig) verzuim.

De bemiddelaars mogen zich eventueel en met instemming van de partijen laten bijstaan door een expert voor technische of juridische vragen.

Verzoeningscommissie

De Verzoeningscommissie is op paritaire basis samengesteld uit leden aangeduid door automobilistenverenigingen (Touring en VAB) en door beroepsverenigingen van de auto – en motohandel (TRAXIO en FEBIAC).

Samenstelling van de Commissie:

De Verzoeningscommissie bemiddelt op vraag van de bemiddelaar of een in het geschil zijnde partij.

De Verzoeningscommissie beschikt bovendien over volgende bevoegdheden:

Beheercomité

Het dagelijkse beheer van de Verzoeningscommissie wordt toevertrouwd aan een beheercomité dat op paritaire basis samengesteld is uit leden aangeduid door automobilistenverenigingen (Touring en VAB) en door beroepsverenigingen van de auto – en motohandel (TRAXIO en FEBIAC).

Samenstelling van het Beheercomité:

Activiteitenrapport

> Activiteitenrapport 2016

> Activiteitenrapport 2017

> Activiteitenrapport 2018

> Activiteitenrapport 2019

> Activiteitenrapport 2020